Tarihi
Yazar

VAKIF ÜYELERİMİZİN DOLDURDUKLARI “ANKET FORMLARINA” VERİLEN CEVAPLAR ;

TEKNİK EĞİTİM VAKFINDAN İSTENEN ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALAR;

1.Mesleki ve Teknik Eğitim için Strateji Raporu Hazırlanmalıdır.

2.Vakfımıza ait vizyon ve misyonun güncellenmesi gerekmektedir.

3.Genç bireylere yönelik faaliyetler artırılmalıdır.

4.Mesleki ve Teknik Eğitimi öne çıkaracak, alanında uzman kişilerden, insan kaynakları havuzu oluşturulmalı, havuz akademisyen ve işadamları ile desteklenmelidir.

5.Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek, öncelikli sorunlar ortak akılla belirlenerek, daha çok ses çıkaracak adımlar atılmalıdır.

6.Vakfımızın, Odaya dönüştürülmesi için çaba gösterilmelidir.

7.Dünyadaki gelişmiş ülkeler ile ülkemiz teknolojisi / teknik eğitiminin karşılaştırılmasının yapılarak, ülkemizin durumu kavratılmalı ve ilgili raporlar bu doğrultuda hazırlanmalıdır.

8.İl içi ve il dışı ziyaretlere önem ve öncelik verilmeli, sorunlar ve çözüm önerileri yerinde dinlenmelidir.

9.Vakfa gelir getirici çalışmalar yapılmalı, Üye aidatları düzenli olarak toplanacak şekilde bir yöntem geliştirilmelidir.

      TEKNİK EĞİTİM VAKFINDAN BEKLENTİLER ;

 

1.Kapsamlı bir strateji raporu hazırlanarak, TEKEV’in zayıf ve güçlü yönleri, fırsatlar-tehditler paydaşlarla ve üyelerle belirlenmelidir. (Swot  Analizi yapılmalıdır),

2.Mali kaynaklar yaratılarak, insan gücü kaynakları artırılmalıdır,

3.Birlik beraberlik içerisinde, vakfımızın en iyi şekilde tüm teknik öğretmenlerce desteklenmesi sağlanmalı ve vakıf üyelerinin kötü günlerinde onlara yardımcı olacak maddi kaynaklar elbirliği ile oluşturulmalıdır.

4.Yeni gelecek nesillere sahip çıkılarak, öncelikle hukuksal olarak haklarının korunması gerekmektedir.

5.Vakıf müstakil bir binaya kavuşturulmalı, il dışından gelen teknik öğretmenlerin misafir edilebileceği mekânı olması, lokali sürekli açık olacak şekilde planlama yapılmalıdır.

6.Vakıfçılık her tarafa yayılmalı, Vakfın ilgili kurulları daha fazla aktif hale getirilmeli, Bürokratlar içerisinden takviye yapılmalı, iş yeri sahipleri devreye katılarak, tüm deneyimlerden azami istifade edilmelidir.

7.Vakıf görüşü, inancı ne olursa olsun, tüm teknik öğretmenleri kucaklayacak bir politika geliştirmeli ve bunu deklare etmelidir.

8.Eleştiri ve tenkitler yapıcı olmalı, her teknik öğretmenin çalışmalara katkı sağlayacağı usul ve yöntemler geliştirilmelidir.

9.Vakfın çalışma konuları çok çeşitli ve sorunlar yumağıdır. Sadece okullardaki teknik öğretmenler değil, üniversitelerdeki akademisyenler, kamu ve özel sektörde çalışan teknik öğretmenlerin unvan, yetki ve sorumluluklarına ilişkin sorunları yılların birikimi olarak devam etmektedir. Vakfın öncülüğünde sorunlar önceliklendirilerek çözüme kavuşturulmalıdır.

VAKIF ÜYELERİMİZİN DOLDURDUKLARI “ANKET FORMLARINA” VERİLEN CEVAPLAR ;

 

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİNİN EN BELLİ BAŞLI SORUNLARI NELERDİR?

 1. METE Okullarına en düşük puanla öğrenci alınması-Öğrenci kalitesizliği,
 2. Müfredatın ağır ve gereksiz bilgilerle donatılmış olması,
 3. Üniversiteye gitme baskısı,
 4. AR-GE eksikliği,
 5. Sanayinin, eğitim sisteminde yer almaması,
 6. Öğrencilerin kendileri için uygun meslekleri bilmemeleri ( Mesleki yönlendirmenin olmaması),
 7. Mesleki Eğitimin, Meslek Standartlarına göre sürdürülmemesi,
 8. Öğretmen eğitimlerinin teoriğe dayalı olması, pratik ağırlığının az olması.
 9. Mesleki ve Teknik Eğitime, İmam hatip Liselerine verilen önemin hiç olmazsa yarısı kadar önem verilmesi,
 10. Gelişen teknolojilerin, en son METE okullarına ulaşması
 11. Öğretmenlere, belirli periyotlarla hem motivasyon amaçlı, hem de gelişen teknolojiyi anlatan hizmet içi eğitim seminerleri uygulanmaması,
 12. Kaynaşmalı öğrencilerin, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflardaki bölümlere / branşlara (İSG) kayıtlarının yapılması,
 13. METE Okullarında Uygulama ders saatlerinin az olması.

 

BELİRTİLEN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR.

 1. Teknik Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi, Öğretmen eğitimlerinin becerilere/pratiğe dayalı olması, Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimleri süreklilik arz edecek şekilde planlanması.
 2. Müfredatın sadeleştirilmesi ve bilgi iletişim teknolojilerini içerecek şekilde güncellenmesi.
 3. Lise, Meslek Yüksek Okulu ve Üniversiteye girişlerin kolaylaştırılması,
 4. METE Okullarında, AR-GE’ye yatırım yapılması, AR-GE ve UR-GE’ye özel önem ve öncelik verilmesi.
 5. Sanayi ve Hizmet Sektörleri temsilcilerinin METE sisteminde yer alması,
 6. Okullarda Mesleki Eğitimin tanıtımı için sanayi işbirliği grupları oluşturulup, belirli konferanslar verilmesi,
 7. Uygulamalı derslerin (atölye) ders saat sürelerinin artırılması,
 8. MEB’in METE’ye Bakış açısının değiştirilmesi,
 9. MEB’deki idari kadroların İş ve sanayi tecrübesi olan mesleki /teknik eğitim alan fakülte mezunlarından oluşturulması ve bunların sayılarının arttırılması,
 10. Mesleki ve Teknik Eğitimin, Genel eğitimden ayrılması.