TEKNİK ÖĞRETMENLERİN DERS ÜCRETİ ADALETSİZLİĞİNİ MEB BAKANLIK GÜNDEMİNE TAŞIDIK.

TEKEV Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yürütülen Ek ders ve ders saatlerine ilişkin yargı kararı olmasına rağmen uygulamaya konulmayan hususlara ilişkin durumları MEB İnsankaynakları Genel Müdürlüğü gündemine getirilerek, olası durumda yargı kararlarının uygulanmamasından dolayı üst mahkeye taşıyacak şekilde kararlı bir biçimde Millî Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Başvuru yazısı aşağıda yer almaktadır.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                         ANKARA                                                                         

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 19/11/2012 tarih 71915066/869/170499 sayılı Ekders ücreti konulu yazısına istinaden Mesleki Eğitim veren okullarımızda;Mesleki Açık Lise Yüzyüze eğitim dersleri için isteğe bağlı görevlendirilen öğretmenlerin normal çalışma günlerinde yerine getirdikleri ders görevlerinin,hangi saatte yapıldığına bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirdiği;aylık karşılığı ders görevlerini doldurduktan sonraki ders görevlerinden saat 18:00’dan sonra başlayanların ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim(gece öğretimi) için öngürülen gösterge üzerinden değerlendirilerek ekders ücretlerinin ödenmesi sözkonusu olmuştur(EK-1).

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Çalışma Saatleri” başlıklı 99. maddesindeki; “Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.” hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti” başlıklı 100. maddesindeki; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur.” hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesindeki; “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin (Norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler) mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesainin bittiği saatten sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde aylık karşılığı ders görevlerini doldurtmak için görev verilmemesi gerekmektedir. Bu tür görevlendirmeler yapılırsa öğretmenin aylık karşılığını doldurup doldurmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre mesai saatleri dışında aylık karşılığı görevlendirilme işlemi yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.'' hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

Ayrıca; Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “(1) Bu Kararda geçen;

b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,

f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,

g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,

k) Tam gün tam yıl eğitim: Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi, ifade eder.”  hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan Aylık Karşılığı Ders Görevi, Ek Ders Görevi, Gündüz Öğretimi Dışında Kalan Öğretim ve Tam Gün Tam Yıl Eğitim tanımlarından hareketle Gündüz öğretimi dışında kalan öğretimin cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi kapsadığı anlaşılmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Ders ve konferans ücretleri? başlıklı 176. maddesi 1.fıkrasında;?Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

Kısacası örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için ek ders ücreti ödeneceği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un “Ders ve konferans ücretleri” başlıklı 176. maddesi 1.fıkrasında belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre; Norm kadro fazlası öğretmenler ile aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenlere istemeleri halinde mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde görev verilmesi halinde bu faaliyetler için 150 gösterge rakamının Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmesi ve aylık karşılığı görev verilmemesi gerekmektedir.

Öğretmenlere "aylık karşılığını doldurmuyorsunuz" denilerek zorla alanı içinde veya dışında mesai saatleri dışında yani yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetlerinde yukarıda açıkladığımız mevzuat hükümlerince aylık karşılığı ders verilmesine imkan bulunmamaktadır.

Ayrıca benzer bir konuda Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğretmeni olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesi Ayşem YILMAZ’ın Elazığ 2. İdaresi Mahkemesi’nde  açtığı dava ile dava konusu işlemin iptal edilmesi yönünde, 29/04/2014 tarihinde karar vermiş ve bu karar Malatya Bölge İdare Mahkemesi’nce onanarak kesinleşmiştir(Ek-2).

Açıklanan nedenlerle;hem 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddeleri ile Malatya Bölge İdare Mahkemesi’nce alınan kararla,hafta içi 18:00 dan sonra isteğe bağlı ve okul norm kadrosu tespitinde ders yükü  içerisinde değerlendirmeye alınmayan Mesleki Açık Lise Yüz Yüze eğitim derslerinin aylık karşılığı ders görevi olarak değerlendirmesinin iptal edilmesi,ilgili kanun emredici hümü gereği 150 gösterge (Ekders ücreti) olarak değerlendirmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı’na görüş sorulmasını istemekteyim.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersleri öğretmenlerimizin mağduriyet yaşamaması ve mağduriyet durumunda tarafların dava süreci yaşamaması adına, üyelerimizin özlük haklarının biran evvel anayyasal teminat altında olduğu bilinci ile  mağduruyetin giderilmesi, mümkün değil ise, tarafımıza en kısa sürede bir yazı ile bildirilmesi, hukuki süreçte konun ele alınması düşünülmektedir.

Gereği bilgilerinize arz ederim.30/11/2015                                                                                                                                                                                                                                            İsmail MEŞELİKAŞ

                                                                     TEKEV Eskişehir İl Başkanı

 

EK_1 MEB İnsan Kay. Gen. Müd. Yazısı

EK_2 Mahkeme Kararları

 

<<Önceki Haber Sonraki Haber>>